تبلیغات
هواپیما - چند هواپیمایی پاکستان


  • keery  • تصاویری از هواپیماهای چارتری و خصوصی ایربلو (پاکستان) Airblue .....شامل هواپیماهای ایرباس 319 و 320 و 321


    صاویری از ناوگان خط هوایی خصوصی و چارتری شاهین (پاکستان) Shaheen Air .......شامل هواپیماهای بوئینگ 737 و ایرباس 320