تبلیغات
هواپیما - هواپیما های نیروی هوایی سپاه


  • keery
  • تصاویر جالبی از هواپیماها و هلیکوپترهای  سپاه ایران ....آنتونوف AN 74 T 200 (و K 200 ) - سوخو SU 25 - امبرر تی 27 - فوکر 27 (فرندشیپ) - هاربین Y 12 - ایلوشین 76 - هلیکوپتر کبرا - هلیکوپتر میل می 17 - فالکن 20